Kvalitet & miljö

Kvalitets - och miljöpolicy

Vårt främsta styrka är kvalitet och service. Det är ledord som genomsyrar
allt vårt arbete och all vår personal. Detta tillsammans med ett antal mycket duktiga medleverantörer och samarbetspartners gör att vi med bred marginal kan leva upp till våra egna och våra kunders krav.

Vi är certifierade enligt: 

  • ISO 3834-2
  • ISO 1090-1
  • ISO 14001

Kvalitetspolicy

Vi har en företagskultur som innebär ett kvalitetsmedvetande i varje steg i produktionen. Tillsammans strävar vi efter en produktion med få avbrott, jämn produktkvalitet och få reklamationer.

 

Genom kontinuerlig kompetensutveckling får vi en god produktionsförmåga genom våra kunniga
medarbetare. 
Vår verksamhet sker efter
tillämpliga författn
ingskrav. Vårt kvalitetsarbete och
kvalitetsledn
ingssystem utvecklas
genom ständiga förbättr
ingar. Alla medarbetare är i sitt dagliga
arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Miljöpolicy

I vårt arbete verkar vi för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls. Vid val av material och produktionsteknik beaktar vi miljöaspekter.

 

Vi strävar efter en effektiv användning av material och energi i vår produktion. Vi källsorterar avfall. För våra godstransporter anlitar vi speditionsföretag som möjliggör samlastning av gods. Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.